Оферта

Публічний договір (оферта) 

про надання інформаційних послуг від 01.07.2018 року

Цей публічний договір (оферта) про надання інформаційних послуг (далі – Договір) визначає взаємовідносини між фізичною особою підприємцем  ХАБЕНКО ЄВГЕНІЄМ ЄВГЕНІЙОВИЧЕМ,, іменованого надалі «Виконавець» і будь-якою фізичною або юридичною особою, яка акцентувала цей Договір прийнявши публічну пропозицію (оферту) про укладення даного Договору, іменованого надалі «Замовник», разом іменовані – «Сторони».

  1. Загальні положення

1.1. Зміст цього Договору є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій юридичній або фізичній особі укласти Договір про надання інформаційних послуг.

1.2. Цей Договір є публічним і до нього застосовуються положення Цивільного законодавства України.

1.3. Предмет Договору. «Виконавець», самостійно або із залученням третіх осіб зобов’язується надавати інформаційні послуги «Замовнику» в порядку та на умовах визначених цим Договором, а «Замовник» зобов’язується прийняти вказані послуги та здійснити їх оплату з подальшою можливістю використання цієї інформації для надання «Замовником» послуги з перевезення.

1.4. Зміст інформаційних послуг (інформації). Інформаційні послуги надаються шляхом забезпечення доступу до електронних ресурсів «Виконавця» після реєстрації в  Мобільному Додатку «Мобайл Таксі». Інформаційні послуги можуть складатись з інформації про наявність потенційних замовлень на перевезення від третіх осіб (Користувачів): адреси пунктів відправлення та призначення, час в який необхідно подати транспортний засіб, інші подробиці інформаційного повідомлення, яке повідомив Користувач, і яке може бути корисним «Замовнику» при наданні останнім послуг з перевезення його безпосереднім Клієнтам. 

1.5. «Виконавець» не надає за цим Договором послуг з перевезення ні Користувачам,  ні іншим особам.

1.6  Послуги за цим Договором не є послугами зв’язку. Для здійснення передачі даних та інформації в рамках цього Договору Сторони за власний рахунок залучають третіх осіб, які надають послуги зв’язку.

1.7  Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністратором агентських відносин, доручень, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, трудових відносин, або будь-яких інших відносин, прямо не передбачених цією Угодою.

  1. Значення термінів у цьому договорі

Виконавець – фізична особа – підприємець ХАБЕНКО Є.Є., який надає за плату інформаційні послуги «Замовникам» за допомогою Мобільного додатку «Мобайл Таксі».

Замовник – фізична або юридична особа, яка, як «Сторона» цього Договору придбала інформацію у «Виконавця», за допомогою  Мобільного додатку «Мобайл Таксі»

Користувач – фізична або юридична особа (уповноважена ними особа), яка надає інформацію про своє рішення замовити послуги з перевезення пасажирів, доставку багажу, доставку ручної поклажі в пункт призначення. 

Особистий ідентифікатор (ID) – унікальний номер (набір символів) котрий присвоюється «Замовнику» після реєстрації.

Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття умов цього публічного Договору (оферти) особою, яка зареєструвалась на Веб-сайті «Виконавця»2288.com.ua та/або зареєструвалась в мобільному додатку  «Мобайл Таксі» і здійснила авансовий платіж відповідно до умов цього Договору. 

Особовий рахунок  – рахунок, де відбувається  рух грошових коштів «Замовника», (надходження та списання).

Баланс рахунку – різниця, на певний момент часу, між сумою авансового платежу, внесеного «Замовником» на банківський рахунок «Виконавця» і сумою коштів списаних «Виконавцем» з особового рахунку, як плату за придбані інформаційної послуги, який відображається для перегляду в мобільному додатку«Мобайл Таксі» після введення «Замовником» особистого ідентифікатора.  

Авансовий платіж –  внесення «Замовником» грошових коштів на банківський рахунок «Виконавця», що відображається збільшенням Балансу рахунку «Замовника», будь-яким способом, у тому числі через платіжні термінали, інтернет-банкінг або мобільний додаток «Приват24», іншими способами незабороненими чинним законодавством України,а також від імені інших уповноважених осіб із зазначенням особистого ідентифікатора.

Списання коштів з особового рахунку –  списання «Виконавцем» грошових коштів з авансових платежів «Замовника» в рахунок оплати придбаної інформаційної послуги, що відображається зменшенням Балансу рахунку.

Інформаційне повідомлення інформація наявна у «Виконавця», щодо замовлення на перевезення: адреси пункту відправлення та призначення, час в який необхідно подати транспортний засіб, або інші подробиці інформації, яку надав Інформатор або яка отримана з будь яких інших відкритих джерел.

Послуги з перевезення – перевезення пасажирів, доставка багажу, ручної поклажі в пункт призначення, яка надається «Замовником» (перевізником) самостійно, в разі здійснення ним безпосередньої діяльності послуг з перевезення.

Вартість послуги з перевезення – грошова сума яка отримана або мала бути отримана «Замовником» (перевізником) від його Клієнта за надану послугу з перевезення, що включає в себе відповідні податки і збори, витрати пов’язані із її наданням, виходячи з вказаного Інформатором орієнтовного маршруту.

Момент придбання інформаційної послуги (інформації) – це момент вчинення дії «Замовником», яка свідчить про обрання ним конкретного інформаційного повідомлення з переліку інформації в Мобільному Додатку  «Мобайл Таксі», шляхом натиснення на кнопку в мобільному додатку «Прийняти».

Клієнт – особа, яка уклала в усній формі двосторонній Договір перевезення з «Замовником» в результаті придбання «Замовником» у «Виконавця» інформаційної послуги.

  1. Укладання, зміна та розірвання договору

3.1. Даний Договір є укладеним з конкретною фізичною або юридичною особою з моменту вчинення такою особою акцепту в порядку визначеному цим Договором.

3.2. Акцепт здійснюється шляхом зарахування на банківський рахунок «Виконавця», вказаний у п. 10 цього Договору, авансового платежу, особою, яка зареєструвалась на сайті «Виконавця» 2288.com.ua  та/або зареєструвалась в Мобільному Додатку «Мобайл Таксі». Перший авансовий платіж вноситься «Замовником» у сумі не меншій ніж вказана в п.5.5 та п.5.6. даного Договору. Наступні авансові платежі вносяться у будь-якій сумі, яка дозволяє підтримувати Баланс рахунку «Замовника» у стані достатньому для придбання інформаційних послуг.

3.3.  Всі зміни до цього Договору можуть вноситись тільки шляхом розміщення його нової редакції на сайті «Виконавця» 2288.com.ua.  Вказані зміни діють з моменту їх оприлюднення на сайті і є однаковими для всіх «Сторін» цього Договору. У випадку якщо «Замовник» який раніше акцептував Договір не погоджується із його умовами внаслідок таких змін, він письмово в десятиденний строк повідомляє про це «Виконавця» за адресою «Виконавця», вказаною  у п. 10 цього Договору і має право на повернення залишку невикористаної суми авансового платежу внесеного ним на рахунок «Виконавця». У всіх інших випадках, якщо «Замовник» продовжив споживати інформаційні послуги за цим Договором і залишив, або додатково сплатив авансовий платіж, він вважається таким, що акцептував зміни до цього Договору.

3.4. Для повернення залишку невикористаної суми авансового платежу, «Замовник», або у повідомленні про яке йдеться у п. 3.3. Договору, або у окремому письмовому повідомленні повинен вказати  свої чинні банківські реквізити або реквізити належної йому банківської картки на яку має здійснюватися повернення залишку невикористаної суми авансового платежу внесеного ним раніше на рахунок «Виконавця». «Виконавець» не несе відповідальності у випадку надання «Замовником» неправильних реквізитів або реквізитів не належних йому особисто, внаслідок чого, перерахована сума залишку авансового платежу не була отримана «Замовником». 

3.5. «Замовник» має право в будь який час розірвати цей Договір в односторонньому порядку письмово повідомивши про це «Виконавця» за десять календарних днів до дня розірвання шляхом особистого звернення або через відділення поштового зв’язку, на адресу «Виконавця» вказану у п. 10 цього Договору.

3.6. Укладаючи цей Договір, «Замовник» підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений, і згоден з його умовами, фактом акцепту цього Договору «Замовник» надає «Виконавцю» дозвіл на проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів у випадку їх необхідності; у випадку якщо «Замовник» є фізичною особою, він надає «Виконавцю» дозвіл на обробку своїх персональних даних, з метою можливості виконання умов даного Договору. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом наступних трьох років після закінчення його дії, якщо це пов’язано із відносинами, що випливають з даного Договору. 

  1. Права та обов’язки сторін. 

4.1. Виконавець зобов’язується:

– систематично надавати інформаційні послуги «Замовнику» в порядку та на умовах визначених цим Договором;

збирати і розміщувати в Мобільному Додатку «Мобайл Таксі» інформацію про наявні інформаційні повідомлення від Інформатора;

– здійснювати консультування «Замовника», щодо використання інформаційних систем, програмного продукту в Мобільному Додатку  «Мобайл Таксі».

4.2. Виконавець має право:

–  не надавати послуги «Замовнику» при залишку коштів на Особовому рахунку «Замовника» меншому  ніж розмір встановленої суми Першого авансового платежу.

– тимчасово припиняти доступ до Мобільного Додатку «Мобайл Таксі» у зв’язку з плановими та/або не плановими роботами, модернізацією системи або іншими подібними обставинами;

– припиняти доступ до Мобільного Додатку  «Мобайл Таксі» у зв’язку із повідомленням про розірвання Договору яке надійшло від «Замовника», мінусовим Балансом  рахунку «Замовника», не акцепту змін до цього Договору;

невідкладно отримувати від «Замовника» всю інформацію пов’язану із ціноутворенням послуги з перевезення, яку він надав, або збирається надати Клієнту в результаті придбання у «Виконавця» інформаційної послуги, та при необхідності, безкоштовно надавати таку інформацію Користувачу, який надав інформаційне повідомлення, у тому числі у вигляді смс повідомлень, щодо орієнтирів вартості та орієнтирів часу надання послуги з перевезення «Замовником».

4.3. Замовник має право:

– використовувати отримані інформаційні послуги у своїй діяльності з перевезення пасажирів та багажу з додержанням вимог чинного законодавства України;

– розірвати цей Договір в односторонньому порядку без пояснення причин в порядку визначеному п. 3.5. цього Договору;

– на повернення залишку невикористаної суми авансового платежу в порядку визначеному п. 3.3. та п. 3.4.цього Договору.

4.4. Замовник зобов’язується:

– добросовісно використовувати придбані у «Виконавця» інформаційні послуги, не допускаючи скарг Інформаторів «Виконавця» та завдання шкоди діловій репутації «Виконавця»;

– вчасно та якісно надавати послуги з перевезення своїм Клієнтам за інформацією придбаною у «Виконавця» та оплачувати послуги «Виконавця»;

– за усним запитом «Виконавця», або уповноваженої ним особи, негайно повідомити всі подробиці використання наданої  за цим Договором інформації;

– дотримуватись всіх вимог чинного законодавства при отриманні результатів від використання інформаційних послуг;

не передавати інформацію, отриману від «Виконавця» третім особам без дозволу «Виконавця»;

– дотримуватись всіх правил пов’язаних з доставкою пасажирів та надання послуг з перевезення, з метою недопущення завдання шкоди діловій репутації «Виконавця»;

– самостійно нести відповідальність перед третіми особами та контролюючими органами, у разі порушення чинного законодавства у сфері його діяльності  надання послуг з перевезення;

– у випадку відмови без поважних причин від надання послуг з перевезення Клієнту за придбаним у «Виконавця» інформаційним повідомленням, своєчасно повідомити про це «Виконавця», з метою недопущення завдання шкоди діловій репутації «Виконавця»; 

– вживати всіх заходів для недопущення відмови від надання послуг з перевезення Клієнту, з метою недопущення завдання шкоди діловій репутації «Виконавця»;

– стежити за технічною справністю автомобіля, тримати кузов і салон автомобіля в чистоті, з метою недопущення завдання шкоди діловій репутації «Виконавця»;

– забезпечити подачу у вказаний в інформаційному повідомленні час, точно за вказаною в повідомленні адресою, із забезпеченням комфортної посадки Клієнтів, з метою недопущення завдання шкоди діловій репутації «Виконавця»;

– невідкладно надавати «Виконавцю» всю інформацію пов’язану із ціноутворенням послуги з перевезення, яку він надав або збирається надати Клієнту в результаті отриманої від «Виконавця» інформаційної послуги для забезпечення, у випадку необхідності та можливості попередньо надавати «Виконавцем» таку інформацію Інформаторам; 

– бути ввічливим і стриманим у відносинах із своїми Клієнтами, з метою недопущення завдання шкоди діловій репутації «Виконавця»;

– сплатити штраф за порушення своїх зобов’язань у випадках передбачених цим Договором.

 

  1. Вартість та порядок оплати  інформаційних послуг

5.1. В процесі надання інформаційних послуг «Замовник» сплачує «Виконавцю» їх вартість за кожний момент фактичного придбання інформації. 

5.2 В разі, якщо інформаційна послуга була придбана через мобільний додаток «Мобайл Таксі» по місту Київ, вартість кожної придбаної за цим Договором інформаційної послуги становить 10% (Десять відсотків) від вартості послуги з перевезення  наданої «Замовником» Клієнту, за кожний момент придбання інформації, якщо інформація стосується послуги з перевезення в межах міста та 10% (Десять відсотків) у випадку, якщо інформація стосується послуги з перевезення за межі міста. В разі придбання партнерського замовлення вартість кожної такої інформаційної послуги 14 % від вартості послуги перевезення.

В разі використання (тобто в разі виникнення 1 та більше моментів придбання інформаційної послуги протягом одного календарного тижня)  Замовником мобільного додатку «Мобайл Таксі» в місті Київ щопонеділка з Особистого рахунку Замовника буде знятий платіж в розмірі 20 гривень 00 копійок (п’ятнадцять гривень нуль копійок), за технічний супровід програми. 

В разі, якщо інформаційна послуга була придбана через мобільний додаток «Мобайл Таксі» по місту Одеса, Дніпро вартість кожної придбаної за цим Договором інформаційної послуги становить 10% (Десять відсотків) від вартості послуги з перевезення  наданої «Замовником» Клієнту, за кожний момент придбання інформації.В разі придбання партнерського замовлення вартість кожної такої інформаційної послуги 14 % від вартості послуги перевезення. В разі використання (тобто в разі виникнення 1 та більше моментів придбання інформаційної послуги протягом одного календарного тижня)  Замовником мобільного додатку «Мобайл Таксі» в місті Одеса, Дніпро щопонеділка з Особистого рахунку Замовника буде знятий платіж в розмірі 20 гривень 00 копійок (п’ятнадцять гривень нуль копійок), за технічний супровід програми. 

 

5.3. Оплата інформаційних послуг може здійснюватися шляхом зарахування грошових коштів «Замовника» на банківський рахунок «Виконавця» через  платіжні термінали, інтернет-банкінг або мобільний додаток «Приват 24», іншими способами незабороненими чинним законодавством України.

5.4. Вартість послуг може бути зменшена/збільшена  «Виконавцем» тимчасово або на постійній основі в залежності від регіону та в зв’язку з іншими чинниками на розсуд «Виконавця», але згідно з умовами передбаченими п. 3.3. Договору, «Виконавець» зобов’язується повідомити про це «Замовника» шляхом  опублікування інформації на Веб-сайті «Виконавця» або в Мобільному Додатку «Мобайл Таксі»

5.6. В разі придбання інформаційних послуг через мобільний додаток «Мобайл Таксі» по місту Київ,Одеса, Дніпро для оплати послуг «Замовник» здійснює  Перший авансовий платіж у сумі будь-якого розміру. Наступні авансові платежі у будь-якій сумі, та дозволяють підтримувати Баланс  рахунку «Замовника» у розмірі не менше 0,00 грн.(Нуль гривень)

5.6. Сума авансового платежу відображається на віртуальному рахунку «Замовника» і становить його баланс.

5.7. Після настання моменту фактичного придбання інформаційної послуги (після того, як “Замовник” обравши певне інформаційне повідомлення натискає в мобільному додатку кнопку “Прийняти”) , «Виконавець» списує з особового рахунку «Замовника» грошові кошти, які відповідають вартості інформаційної послуги у відповідності до п. 5.2. цього Договору. 

5.8. Якщо «Замовник» протягом п’яти днів після придбання послуги «Виконавцем» не пред’явить письмову претензію за адресою вказаною в п.10 даного Договору, щодо якості наданої інформаційної послуги, то послуга вважається наданою у повному обсязі та належним чином.

5.9. Під час оплати інформаційних послуг «Замовник» повинен використовувати тільки належні йому особисто грошові кошти,  банківські рахунки та банківські картки. У випадку залучення «Замовником» третіх осіб до оплати придбаних ним у «Виконавця» інформаційних послуг на підставі цивільних Договорів укладених ним з третіми особами, як то використання банківської картки дружини /чоловіка та в усіх інших випадках, «Замовник» несе самостійну відповідальність перед такими третіми особами за використання їх коштів. 

  1. Строк дії договору 

6.1. Цей Договір укладено на невизначений строк. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку «Замовником» та «Виконавцем» у випадках передбачених цим Договором та випадках передбачених законодавством або за взаємною згодою обох «Сторін».

6.2. «Виконавець» має право в односторонньому порядку змінювати або оновлювати умови Договору в будь-який час шляхом опублікування інформації на Веб-сайті 2288.com.ua. Організовувати та проводити строкові акції, у тому числі шляхом внесення змін та доповнень до цього Договору, запроваджувати та скасовувати бонусні та інші заохочувальні програми.

  1. Відповідальність сторін та вирішення спорів

7.1. «Виконавець» не відповідає перед Користувачами,  Клієнтами «Замовника» та самим «Замовником», а також перед державними органами та третіми особами за зобов’язаннями «Замовника» або будь якими порушеннями допущеними «Замовником» в результаті здійснення ним діяльності надання послуг з перевезення. 

7.2. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, положень або умов цього Договору «Сторони» несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України, якщо інше не передбачено цим Договором.

7.3 У разі отримання скарг від Користувачів  «Виконавця», Клієнтів «Замовника», які вказують на порушення «Замовником»  своїх зобов’язань за цим Договором, наприклад, використання технічно несправного транспортного засобу, надання послуг з перевезення Клієнта з істотним запізненням, відмова від надання послуг з перевезення Клієнта без поважних причин та в інших випадках, які свідчать про порушення прийнятих на себе «Замовником» зобов’язань, а також у разі недостатності коштів на Особовому рахунку «Замовника» або у разі наявності у «Замовника» більше 5% відмов від надання послуг з перевезення Клієнта, «Виконавець» в односторонньому порядку має право тимчасово припиняти доступ до Мобільного Додатку  «Мобайл Таксі», а у разі неусунення порушень протягом розумного строку, або повторності порушень, припинити надання послуг такому «Замовнику» за цим Договором або розірвати Договір в односторонньому порядку.

7.4.  У випадках виявлення «Виконавцем» обставин недобросовісного виконання «Замовником» умов цього Договору, випадках надходження на адресу «Виконавця» обґрунтованих письмових або усних скарг від Інформаторів, Клієнтів «Замовника» або третіх осіб пов’язаних із недобросовісним використанням придбаної у «Виконавця» інформаційної послуги «Замовником» у своїй діяльності, при наданні послуг з перевезення, такі випадки розглядаються «Сторонами» як безспірні випадки завдання шкоди діловій репутації «Виконавця» і тягнуть за собою обов’язок «Замовника» сплатити штраф. 

7.5. Сплата штрафу у випадках передбачених цим Договором не звільняє «Замовника» від виконання обов’язків та усунення порушень та не позбавляє «Виконавця» права на розірвання Договору, або обмеження чи припинення доступу до Мобільного Додатку «Мобайл Таксі».

7.6. До випадків про які йдеться у п. 7.3. Договору відносяться, у тому числі, але не виключно, випадки:

–  відмови без поважних причин від надання послуг з перевезення Клієнту в результаті придбання інформаційних послуг «Виконавця»;

–  наявності у «Замовника» більше 5% відмов від надання послуг з перевезення Клієнту,  в результаті придбання інформаційних послуг «Виконавця»; 

7.7. Всі спори і розбіжності, які можуть виникати в ході виконання даного Договору, будуть вирішуватися «Сторонами» шляхом переговорів.

7.8. У разі несвоєчасного скасування Замовником прийнятих Замовлень або не виконання прийнятого замовлення, що тягне за собою, як наслідок відмову Інформатора від замовлення, Виконавець застосовує наступні заходи впливу: несвоєчасне скасування або відмова від замовлення, без відмови Інформатора від замовлення – попередження; в разу несвоєчасного скасування або відмови від замовлення, що тягне за собою як результат відмову Інформатора від замовлення – штраф в розмірі, що дорівнює вартості отриманої інформаційної послуги (пункт договору 5.3) 

7.9. При неможливості врегулювати «Сторонами» розбіжності спір вирішується за встановленою підсудністю та в порядку визначеним чинним законодавством України.

  1. Форс-мажор

8.1. Жодна із «Сторін» не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків, якщо таке невиконання або неналежне виконання викликано настанням обставин форс-мажору.

8.2. До форс-мажору, зокрема, але не виключно, відносяться: (1) пожежа, повінь, землетрус, вибух, шторм, зсув, епідемія та інші природні явища і стихійні лиха; (2) також військові дії, страйки, збої в роботі платіжних систем та мережі інтернету, прийняття органом державної влади або місцевого самоврядування рішення, яке зробило неможливим належне виконання цього Договору, тощо. 

8.3. Правила про форс-мажор застосовуються в порядку визначеному законодавством України.

  1.     Прикінцеві положення

9.1. «Сторони» усвідомлюють та погоджуються, що цей Договір не є трудовим Договором, не є Договором підряду і, що «Виконавець» надає «Замовнику» виключно інформаційні послуги за цим Договором на платній основі. 

9.2. «Замовник» надає Клієнтам послуги з перевезення на власний ризик. Самостійно обладнує автомобіль відповідно до вимог чинного законодавства, при необхідності отримує всі передбачені дозволи та ліцензії для здійснення діяльності з перевезення пасажирів, самостійно веде облік та сплачує податки і збори, пов’язані з наданням ним послуг з перевезення Клієнтам, та несе самостійну відповідальність за результати такої діяльності. 

9.3. «Замовник» усвідомлює і погоджується з тим, що «Виконавець» не виступає його податковим агентом щодо жодних податків та зборів, які стягуються на території України, відповідно до чинного законодавства України у зв’язку із акцентуванням даного Договору.

9.4. «Замовник» поінформований і погоджується з тим, що Мобільний Додаток  «Мобайл Таксі» може бути тимчасово недоступний з технічних причин, зокрема, у зв’язку із проблемами пов’язаними з функціонуванням мережі інтернету, через планові роботи, технічні неполадки або модернізацію програмного забезпечення «Виконавцем», відсутністю мережі на мобільних пристроях через збої в роботі мобільних операторів. У зв’язку із такими обставинами  «Виконавець» не гарантує конкретну або мінімальну наявність доступу до Мобільного Додатку «Мобайл Таксі» і «Замовник» не має з цього приводу претензій до «Виконавця».

9.5. Акцентуючи цей Договір «Замовник» стверджує, що має повну цивільну дієздатність, чинні права на керування транспортним засобом,  має на законних підставах транспортний засіб у технічно справному стані придатний для здійснення перевезень, право здійснювати перевезення пасажирів та багажу, усі необхідні дозволи і зобов’язується дотримуватись правил перевезення та вимог чинного законодавства щодо здійснення своєї діяльності з перевезень.

9.6. «Виконавець» не має права здійснювати перевірку джерел походження коштів, які використані «Замовником» для оплати придбаних у «Виконавця» інформаційних послуг. 

9.7 База даних, що формується у результаті надання послуг, є виключною власністю Виконавця. Замовник, Інформатор або жодна третя сторона  не має щодо неї жодних прав чи повноважень, у т.ч. щодо реєстрації бази даних відповідно до чинного законодавства України.

E-mail: 2288.com.ua@gmail.com

Телефон технічної підтримки: +380956094212